جمعه , فوریه 23 2024
آخرین خبرها

رییس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران : دکتر معین فردوسی زمان است/هنوز ارزش و اجر کار دکتر معین ناشناخته است

رییس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران : دکتر معین فردوسی زمان است/ هنوز ارزش و اجر کار دکتر معین ناشناخته است

گزارش: هما اکبری/ رایان خبر/حسن بلخاری قهی در همایش گرامیداشت پنجاه و یکمین سال درگذشت دکتر معین ، وی را فردوسی زمان دانست و تصریح کرد: فرهنگ فارسی معین همچنان درحالت معاصر است و خدمات عظیم انجام شده دکتر برای فرهنگ فارسی و بقای این زبان ناشناخته است ، دکتر معین ؛ فردوسی زمان کاری را دراحیا و ابقا و پویایی و پایداری زبان فارسی انجام داده است که در آینده به آن می رسند.

وی با بیان اینکه مردان بزرگ به دنبال عظمت علم کلمه هستند گفت: مردان بزرگ به دنبال دانش از برای تکبر و غرور نیستند چون ابن سینا که با درک علم کلمه لغت به دنبال علم رفت .

بلخاری با اشاره به اینکه زبان جزءاندیشه زبان است به ارزش کار دکتر معین پرداخت و افزود: نسبت جوهری و ذاتی بین اندیشه انسان و زبان انسان است ، اگرکلمات نباشند انسان نیست ، اگر لغات نباشند معنا نیست و معنا نباشند انسان نیست ،اگر زبان نباشد اندیشه وجود ندارد ،بین زبان و کلماتی که زبان استفاده می کند با حضرت معنا و اندیشه نسبت ذاتی وجود دارد.

اگر زبان نباشد اندیشه آشکار نمی شود و انسان در انسانیت خود پنهان می ماند.رییس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران :امتیاز انسان بر سایرین موجودات را ناطق بودن (تفکر و اندیشه ) دانست وبیان کرد اگر تمدنی در پاسداشت زبانش نکوشد اندیشه آشکار نخواهد شد در واقع فراموشی زبان ،اندوخته و قدرت زبان ، گستردگی و توانایی زبانش و فرهنگش به تحلیل رفته است .

بلخاری معین را پیشرو در جستجوی کلمه بیان کرد و ادامه داد :برخی ها در روزگار معین به دنبال فضل بودند اما معین به دنبال کلمه رفت و در پاسداشت و پاسداری زبان همت داشت تا بستری را فراهم آورد تا معنا را به مخاطب برساند .